Přejít k hlavnímu obsahu

Zásady ochrany osobních údajů

Elis Textil Servis s.r.o. („Elis“), jakožto správce osobních údajů, přikládá zvláštní význam ochraně osobních údajů každého uživatele webových stránek https://cz.elis.com a zajišťuje nejvyšší úroveň ochrany těchto údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů („zákon o zpracování osobních údajů“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, s přihlédnutím k pozdějším opravám („GDPR“).

Po Elis může být vyžadováno, aby od uživatelů webových stránek požadoval určité informace a osobní údaje. Vydavatel uvádí, zda jsou tyto údaje povinné, nebo volitelné.

Elis činí veškerá nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany osobních údajů, zejména pro zamezení jejich zkreslení nebo poškození nebo pro zamezení neoprávněného přístupu třetích stran.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak Elis Textil Servis s.r.o. využívá údaje, shromážděné při používání webových stránek. V těchto zásadách výrazy „Elis Textil Servis s.r.o.“, „my“, „naše“ a jejich příslušné pády označují správce údajů a výrazy „Vy“ a „Vaše“ a jejich příslušné pády označují uživatele webových stránek.

I – Co jsou to osobní údaje? 

„Osobní údaje“ jsou veškeré informace, které Vás mohou identifikovat přímo (např. Vaše jméno) nebo nepřímo (např. prostřednictvím pseudonymizovaných údajů, jako je např. jedinečný identifikátor). To znamená, že mezi osobní údaje náleží informace jako jsou e-mailové adresy, uživatelská jména, obsah generovaný uživateli, pohlaví, adresa a pracovní pozice (např. prodejce, manažer atd.). Osobní údaje mohou rovněž zahrnovat jedinečné číselné identifikátory, jako je IP adresa Vašeho počítače nebo MAC adresa Vašeho mobilního zařízení, a také soubory cookies.

II – Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, jak je používáme a jak dlouho je uchováváme? 

1. Obchodní vztahy: 

Elis shromažďuje a zpracovává osobní údaje, pokud: 

❯ používáte kontaktní formulář na našich webových stránkách; 

❯ odpovídáte na naše e-mailové zprávy; 

❯ odebíráte náš zpravodaj; 

❯ přijmete ukládání cookies během návštěvy našich webových stránek. 

Takto shromážděné osobní údaje a data jsou automaticky zpracovávány, abychom mohli reagovat na Vaše žádosti o informace o nabídce našich služeb. Mohou být použity pro účely obchodního průzkumu, přizpůsobeného Vašim potřebám a pro plnění obchodní smlouvy.

Vyplníte-li kontaktní formulář nebo žádost k odběru našeho zpravodaje, budou shromážděné údaje zpracovány na základě Vašeho souhlasu tak, abychom  vyhověli Vašemu konkrétnímu požadavku.

Zpracování osobních údajů jménem našich zákazníků se řídí obchodními smlouvami s našimi zákazníky.

Elis je příjemcem shromážděných údajů.

Informace budou předávány subjektům ve skupině ELIS Group v Evropské unii a budou použity k reakci na Vaše žádosti o informace o naší nabídce služeb a k plnění obchodní smlouvy. Mohou být také předávány poskytovatelům služeb (například našim webovým agenturám nebo společnostem zabývajícím se průzkumem trhu, které naším jménem spravují určité online transakce nebo průzkumy spokojenosti) a našim poskytovatelům technických služeb (např. hostování webových stránek) v Evropské unii nebo v zemi zajišťující odpovídající úroveň ochrany.

Poskytnutím údajů prostřednictvím těchto webových stránek výslovně souhlasíte s předáváním údajů jakémukoli subjektu skupiny ELIS Group, který Vám odpoví přímo nebo prostřednictvím svých poskytovatelů služeb, a to výhradně za účelem informování o našich službách, které by Vás mohly zajímat, nebo pro plnění smlouvy.

Elis klade na své poskytovatele služeb přísný požadavek, aby používali Vaše osobní údaje pouze za účelem poskytování služeb, které od nich požaduje Elis. Elis rovněž vyžaduje, aby  poskytovatelé jednali vždy v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a aby věnovali zvláštní pozornost zachování důvěrnosti těchto údajů.

Vaše osobní údaje můžeme také předat třetím stranám: 

❯ pokud prodáváme činnost nebo majetek, můžeme předat Vaše osobní údaje potenciálnímu nabyvateli. Pokud třetí strana nabude Elis nebo jakýkoli subjekt skupiny ELIS Group nebo jakoukoli část jejich majetku, stanou se osobní údaje uchovávané o jejich zákaznících, které se vztahují k uvedenému majetku, součástí převodu. V takovém případě bude nabyvatel novým správcem Vašich údajů a zpracování se bude řídit jeho zásadami ochrany osobních údajů. 

❯ pokud jsme povinni poskytnout nebo sdílet Vaše osobní údaje na základě zákona, nebo zajistit splnění nebo užití našich podmínek užívání/prodeje nebo jiných Vámi přijatých podmínek, nebo chránit práva, vlastnictví nebo bezpečnost společnosti Elis Textil Servis s.r.o., jejích zákazníků nebo jejích zaměstnanců. 

❯ pokud máme Váš souhlas. 

❯ pokud nám to dovoluje zákon. 

S Vašimi osobními údaji neobchodujeme ani je neprodáváme. 

Jak dlouho uchováváme osobní údaje? 

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění účelu, pro který tyto údaje shromažďujeme.

Osobní údaje, shromážděné v rámci plnění smluv, jsou uchovávány po dobu čtyř (4) let od ukončení obchodní smlouvy.

V případě žádostí o informace o našich produktech a službách nebo při přihlášení k odběru zpravodaje jsou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu čtyř (4) let od našeho posledního kontaktu na webových stránkách, pokud:

❯ neuplatníte své právo na vymazání údajů za níže popsaných podmínek; 

❯ právní předpisy nestanoví nebo nedovolují  delší dobu uchovávání. 

2. Kariérní oblast 

Elis je správcem údajů předávaných při každém podání žádosti o zaměstnání jakýmkoli způsobem (prostřednictvím našich webových stránek nebo nezávisle na nich).

Musíte zodpovědět otázky, kterým předchází hvězdička. Pokud tyto otázky nezodpovíte, může to ovlivnit zpracování Vaší žádosti. Odpovědi na další otázky jsou nepovinné a nemají vliv na posouzení Vaší žádosti.

V souladu se zákoníkem práce Vás upozorňujeme, že náborový proces, používaný naší společností, zahrnuje pohovory a u některých pracovních pozic i testy.

Vaše osobní údaje budou na základě Vašeho souhlasu použity pouze pro účely náboru.

Vezměte prosím na vědomí, že bude zachována důvěrnost Vašich údajů. Příjemci shromážděných údajů jsou Elis Textil Servis s.r.o.  a příslušné subjekty skupiny ELIS Group v Evropské unii. Tyto údaje jsou použity za účelem náboru. Naši poskytovatelé technických služeb (např. hostování webových stránek atd.) v Evropské unii nebo v zemi zajišťující odpovídající úroveň ochrany mohou potřebovat přístup k Vašim údajům za účelem údržby.

Elis  klade na své poskytovatele technických služeb přísný požadavek, aby používali Vaše osobní údaje výlučně k účelu poskytnutí služeb, požadovaných Elis. Elis od svých poskytovatelů rovněž vyžaduje, aby vždy jednali v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a aby věnovali zvláštní pozornost zachování důvěrnosti těchto údajů.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje? 

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění účelu, pro který tyto údaje shromažďujeme.

Vaše údaje budou uchovávány po dobu maximálně dvacetičtyř (24) měsíců od poslední aktualizace Vašeho účtu žádosti o zaměstnání.

3. Investiční oblast 

Osobní údaje a údaje shromážděné na webových stránkách jsou zpracovávány automaticky, aby bylo možné reagovat na Vaši žádost o odebírání finančních tiskových zpráv podle distribučního seznamu.

Vyplníte-li kontaktní formulář na našich webových stránkách, budou shromážděné údaje zpracovány na základě Vašeho souhlasu tak, aby bylo možno vyhovět Vaší žádosti.

Elis Textil Servis s.r.o., jednající jménem ELIS SA, společnosti kótované na burze, která je subjektem finančních tiskových zpráv, je příjemcem shromážděných údajů. Informace mohou být také předávány našim poskytovatelům technických služeb (např. hostování webových stránek atd.) v Evropské unii nebo v zemi zajišťující odpovídající úroveň ochrany.

Poskytnutím údajů na těchto webových stránkách výslovně souhlasíte s předáním údajů, shromážděných na webových stránkách, poskytovatelům technických služeb výhradně za účelem zasílání finančních tiskových zpráv podle distribučního seznamu.

Elis klade na své poskytovatele technických služeb přísný požadavek, aby používali Vaše osobní údaje výlučně k účelu poskytnutí služeb, požadovaných Elis. Elis od svých poskytovatelů rovněž vyžaduje, aby vždy jednali v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a aby věnovali zvláštní pozornost zachování důvěrnosti těchto údajů.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje? 

Osobní údaje, shromážděné z formuláře pro odběr, jsou uchovávány po dobu Vašeho odebírání finančních tiskových zpráv.

Odběr můžete kdykoli zrušit na této adrese:

https://pr.globenewswire.com/NewsArchive/View/87suRD3sXZs6oHjSZ7sL_A==?iFrame=true# 

III – Jak můžete uplatnit svá práva 

Podle platných právních předpisů máte k informacím, které se Vás týkají, následující práva: na přístup, vznést námitku, na opravu a na výmaz. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Podle GDPR může jakákoli fyzická osoba uplatnit ohledně svých osobních údajů následující práva: na omezení zpracování, na výmaz a na přenositelnost.

Pokud si přejete uplatnit svá práva, kontaktujte nás (viz níže uvedená část „Jak nás kontaktovat“). V takovém případě bude mít Elis Textil Servis s.r.o.  lhůtu jeden (1) měsíc na odpověď.

IV – Jak nás kontaktovat 

Pokud máte dotazy nebo připomínky k tomu, jak zpracováváme a používáme Vaše osobní údaje, nebo pokud si přejete uplatnit některá z výše uvedených práv, kontaktujte nás prosím na následující e-mailové adrese cz.info@elis.com nebo nám napište na následující poštovní adresu: Elis Textil Servis s.r.o., Green Building, Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno.

Vaše žádost musí být podepsána a uvedena Vaše adresa, na kterou má být zaslána odpověď. Odpověď Vám bude poskytnuta do jednoho (1) měsíce od obdržení žádosti.

Pokud odpověď nebude uspokojivá, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V – Možnost přesměrování adresy URL automatickou geolokací 

Vyplní se podle používané technologie. 

VI – Najděte své centrum 

Vyplní se podle používané technologie. 

VII – Aktualizace zásad ochrany osobních údajů 

Elis si vyhrazuje právo aktualizovat své zásady ochrany osobních údajů, a to i v případě legislativních změn. Doporučujeme Vám tento dokument (který je k dispozici na našich webových stránkách) pravidelně číst, abyste byli informováni o veškerých změnách ve způsobu zpracovávání Vašich osobních údajů.

Buďme v kontaktu

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás

Ozveme se vám co nejdříve.

*Povinná pole

Osobní údaje a informace shromážděné prostřednictvím tohoto formuláře budou elektronicky zpracovány za účelem vyřízení vašeho požadavku a poskytnutí informací o našich službách. Mohou být také použity pro propagaci našich služeb na základě vašich potřeb a pro účely plnění smlouvy. 

Vyplněním formuláře dáváte souhlas se zpracováním poskytnutých údajů za účelem vyřízení vašeho požadavku. 

Pokud se chcete o ochraně osobních údajů dozvědět více, klikněte ZDE