Přejít k hlavnímu obsahu

Právní upozornění

Elis Textil Servis s.r.o.
Green Building 
Tuřanka 1519/115a
627 00 Brno 
IČO: 25756966
DIČ: CZ25756966
Zapsaná: obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 40327
Zastoupená: 
Jana Puškáčová, jednatelka
Tel.: +420 530 350 610 
Webové stránky: https://cz.elis.com

Účel webových stránek 
Účelem tohoto oznámení je určit postup, jimiž Elis Textil Servis s.r.o. (dále též „Elis“) zpřístupňuje své webové stránky https://cz.elis.com (dále jen „webové stránky“), uživatelům, stanovit podmínky přístupu a používání webových stránek. Veškerá připojení k webovým stránkám musí být v souladu s tímto právním oznámením, které si Elis vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo aktualizovat. Přístup na webové stránky a jejich používání vyžaduje dodržování tohoto právního oznámení. Pokud nesouhlasíte s níže uvedenými ustanoveními, doporučujeme Vám tyto webové stránky nepoužívat.

Přístup k webovým stránkám 
Elis se snaží, aby webové stránky byly přístupné, aniž by k tomu měl jakoukoli povinnost. Přístup může být přerušen za účelem údržby, aktualizace a z jakéhokoli jiného důvodu, včetně důvodů technických. Elis nenese žádnou odpovědnost za tato přerušení a za možné důsledky pro uživatele. 

Práva duševního vlastnictví 
Obsah (včetně údajů, informací, fotografií, ilustrací, grafických vyobrazení, obchodních značek, atd.), který se objevuje nebo je k dispozici na webových stránkách https://cz.elis.com, je chráněn autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví a je výhradním vlastnictvím příslušných vydavatelů. Jakékoli kopírování, reprodukce, znázorňování, přizpůsobování, změny, modifikace nebo šíření obsahu webových stránek, ať zcela nebo zčásti, který náleží Elis Textil Servis s.r.o.  nebo jakékoli třetí straně, je nezákonné, s výjimkou jedné kopie na jednom počítači vyhrazené výhradně pro soukromé a osobní použití uživatele.
Informace uvedené na těchto webových stránkách se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jsou poskytovány bez jakékoli záruky, ať výslovné nebo odvozené, a nemohou zakládat žádné právo na náhradu. Informace a obrázky na webových stránkách jsou chráněny autorským právem © 2019 Elis nebo autorskými právy partnerů Elis. Loga jsou registrované ochranné známky.

Podmínky užívání 
Žádný z dokumentů z webových stránek https://cz.elis.com nesmí být kopírován, reprodukován, publikován, stahován, zveřejňován, přenášen ani distribuován jakýmkoli způsobem, s výjimkou případu jednoduchého uložení dokumentů na osobním počítači pro Vaše osobní použití a pro nekomerční účely. V uvedeném případě musí zůstat údaje o vlastnictví nedotčeny . Změny a úpravy uvedených dokumentů nebo jejich použití pro jakýkoli jiný účel je porušením vlastnických práv Elis Textil Servis s.r.o.  nebo třetích stran.

Odpovědnost 
Dokumenty a informace na stránce https://cz.elis.com jsou poskytovány podle zásady „jak stojí a leží“, bez jakékoli výslovné nebo nevýslovné záruky jakéhokoli druhu. Elis Textil Servis s.r.o.  si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění upravovat nebo opravovat obsah svých webových stránek. Elis nenese odpovědnost za znečištění počítačového vybavení uživatelů internetu v důsledku šíření virů nebo jiných počítačových nákaz. Je odpovědností uživatelů, aby přijali veškerá potřebná opatření k ochraně svých vlastních dat a/nebo softwaru před nákazou jakýmikoli viry, které se šíří na internetu. V žádném případě nelze činit společnost Elis Textil Servis s.r.o., její zaměstnance, dodavatele nebo partnery, uvedené na jejích webových stránkách, odpovědné z titulu smluvní nebo mimosmluvní odpovědnosti za jakoukoli škodu na jmění, včetně ušlého zisku, nebo nemajetkovou újmu, dále za majetkovou i nemajetkovou újmu vzniklou při plnění prevenční povinnosti nebo za  jinou související újmu, či za jakoukoli další újmu včetně újmy finanční nebo obchodněprávní povahy, nebo za bezdůvodné obohacení, vyplývající z používání webových stránek nebo z jakýchkoli informací získaných na webových stránkách.

Hypertextové odkazy 
Webové stránky https://cz.elis.com mohou obsahovat hypertextové odkazy na partnerské weby Elis Textil Servis s.r.o.  nebo třetích stran. Elis nemá nad těmito webovými stránkami žádnou kontrolu, a proto neodpovídá za jejich dostupnost, obsah ani za reklamu, produkty a/nebo služby, dostupné na takových stránkách nebo z nich pocházejících. Vytváření hypertextových odkazů na webové stránky https://cz.elis.com vyžaduje předchozí souhlas Elis Textil Servis s.r.o.

Buďme v kontaktu

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás

Ozveme se vám co nejdříve.

*Povinná pole

Osobní údaje a informace shromážděné prostřednictvím tohoto formuláře budou elektronicky zpracovány za účelem vyřízení vašeho požadavku a poskytnutí informací o našich službách. Mohou být také použity pro propagaci našich služeb na základě vašich potřeb a pro účely plnění smlouvy. 

Vyplněním formuláře dáváte souhlas se zpracováním poskytnutých údajů za účelem vyřízení vašeho požadavku. 

Pokud se chcete o ochraně osobních údajů dozvědět více, klikněte ZDE