Přejít k hlavnímu obsahu

Naše vedení

Správní rada

Správní rada má v současné době tři členy:

Výkonný výbor

Výkonný výbor má v současné době 11 členů:

Dozorčí rada

Dozorčí rada nepřetržitě dohlíží na správní radu společnosti za podmínek stanovených zákonem, stanovami společnosti a vnitřními pravidly dozorčí rady a jejích výborů. V každém ročním období provádí kontroly, které považuje za vhodné, a může požadovat jakékoli dokumenty, které považuje za užitečné pro plnění svých povinností. 

Přečíst si více

Dozorčí rada bude zejména po skončení každého pololetí kontrolovat pololetní a roční konsolidovanou účetní závěrku sestavenou správní radou. Dozorčí rada předloží na každé řádné valné hromadě zprávu o svých poznámkách ke zprávě vedení vypracované správní radou a ke konsolidované účetní závěrce za předchozí rok. 
 
Správní rada pravidelně informuje dozorčí radu o cílech skupiny v oblasti řízení a jejich plnění (zejména s ohledem na roční rozpočet a investiční plán), jakož i o politikách v oblasti investic, kontroly rizik a řízení lidských zdrojů a jejich provádění ve skupině. Správní rada do něj rovněž vnese všechny neobvyklé situace. 

Vnitřní pravidla dozorčí rady rovněž stanoví povinnosti jejích členů, jak jsou popsány v Kodexu AFEP-MEDEF o správě a řízení společností. Stanovy zejména stanoví, že členové dozorčí rady mohou požadovat další školení o zvláštnostech společnosti a společností, které kontroluje, jejich podnikání a odvětví podnikání, a mohou také příležitostně požadovat informace nebo vyslechnout členy správní rady nebo členy výkonného výboru. Nakonec je také stanoveno, že členové dozorčí rady budou obecně dostávat pravidelné průběžné informace o výsledcích, činnostech a vývoji společnosti. 

Vnitřní pravidla dozorčí rady vymezují podmínky jejích zasedání. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo v případě překážky místopředseda, a to jakýmikoli dostupnými prostředky, a to i ústně. 
 
Předseda však musí svolat dozorčí radu, pokud o to do 15 dnů od obdržení této žádosti podá odůvodněnou písemnou žádost alespoň jeden člen správní rady nebo alespoň jedna třetina členů dozorčí rady. Není-li žádost zodpovězena, může její autor (autoři) zasedání svolat sám (sami), přičemž poskytne program zasedání. 

Správní rada se schází nejméně jednou za tři měsíce, a to za účelem přezkoumání čtvrtletní zprávy, kterou jí správní rada musí předkládat podle potřeby výboru pro audit, a za účelem kontroly dokumentů a informací předaných správní radou a kdykoli jindy, je-li to v zájmu společnosti. Četnost a délka zasedání musí být taková, aby umožnila prozkoumání a důkladnou diskusi o tématech spadajících do působnosti dozorčí rady. 

Zasedáním předsedá předseda nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. V případě nepřítomnosti předsedy i místopředsedy jim bude předsedat člen dozorčí rady jmenovaný radou. Pro účely výpočtu usnášeníschopnosti a většiny členů rady dohledu budou přítomní členové, kteří jsou přítomni prostřednictvím videokonferencí nebo konferenčních hovorů, které umožňují jejich identifikaci a mohou zaručit jejich účinnou účast, za podmínek stanovených v právních předpisech a nařízeních o uplatňování. 

V neposlední řadě stanovy stanoví metodiku hodnocení činnosti dozorčí rady. Za tímto účelem musí dozorčí rada na základě zprávy výboru pro jmenování a kompenzace jednou ročně zařadit do pořadníku jednání bod, v němž posoudí způsoby své činnosti. Formální hodnocení rady dohledu a jejích výborů musí být vypracováno nejméně jednou za tři roky, případně pod vedením nezávislého člena rady dohledu a v případě potřeby za pomoci externího konzultanta. Výroční zpráva informuje akcionáře o výsledcích hodnocení a případných následných opatřeních. 

Zavřít

Výbor pro audit

Posláním kontrolního výboru je sledovat otázky týkající se tvorby a inspekce finančních a účetních informací a zajišťovat účinnost systému sledování rizik a vnitřní provozní kontroly s cílem zjednodušit výkon inspekčních a kontrolních funkcí dozorčí rady. V tomto rámci vykonává výbor pro audit zejména tyto funkce: i) sledování procesu tvorby finančních informací, ii) sledování účinnosti systémů používaných pro vnitřní kontroly, interní audity a řízení rizik týkajících se finančních a účetních informací, iii) monitorování povinných auditů konsolidovaných účetních závěrek společností prováděných statutárními auditory společnosti a iv) sledování nezávislosti statutárních auditorů.

 • Členové

  Antoine Burel 
  Předseda 

  Thierry Morin 
  Nezávislý člen

  Magali Chesse 
  Člen

   

 • Stanovy kontrolního výboru

  Stanovy výboru pro audit stanoví, že společnost bude mít veškeré zdroje, které bude považovat za nezbytné pro plnění svých funkcí. Zejména může výbor vyslechnout statutární auditory společnosti a společností skupiny, finanční ředitele, ředitele správy účtů a hotovosti a vedoucí interního auditu. Pokud tak výbor rozhodne, mohou být tito lidé vyslechnuti mimo přítomnost členů představenstva. Může také požádat představenstvo, aby poskytlo veškeré informace, které považuje za nezbytné. Výbor může také kontaktovat členy výkonného výboru poté, co o tom informoval předsedu představenstva a za podmínky zpětného hlášení dozorčí radě a představenstvu. Výbor dostává smysluplné dokumenty spadající do jeho působnosti (memoranda finančních analytiků a ratingových agentur, shrnutí úkolů auditu atd.). Může požádat o jakékoli další studie, které považuje za nutné. 

  K výročním a čtvrtletním prověrkám účetní závěrky Výboru pro audit musí být přiložena prezentace statutárních auditorů, zdůrazňující hlavní body výsledků a vybrané možnosti účtů a prezentace finančního ředitele popisující vystavení společnosti významným rizikům a dopadům rozvahové závazky. Jeho zasedání se konají před zasedáními dozorčí rady, a pokud je to možné, nejméně dva dny před těmito zasedáními, kdy program jednání výboru pro audit zahrnuje prověření pololetní a roční účetní závěrky před jejich prověšením dozorčí radou. 

Výbor pro jmenování a odměňování

Hlavním posláním Výboru pro jmenování a odměňování je pomáhat Dozorčí radě s výkonnými orgány společnosti a stanovováním a pravidelným vyhodnocováním všech odměn a benefitů pro členy představenstva, a to včetně odložených kompenzací a/nebo výhod za dobrovolný či vynucený odchod ze skupiny. V rámci těchto pravomocí plní především tyto úkoly: (i) nominace na jmenování členů Dozorčí rady, představenstva, Poradního výboru a výboru, který posuzuje kandidatury nesamostatných členů Dozorčí rady, (ii) každoroční zhodnocení nově započatých funkčních období členů Dozorčí rady, (iii) přezkoumání a návrh Dozorčí radě týkající se podmínek odměňování členů představenstva, (iv) přezkoumání a návrh Dozorčí radě týkající se způsobu distribuce odměn za docházku a (v) další úkoly dle potřeby.

 • Členové

  Fabrice Barthélemy
  Předseda

  Thierry Morin
  Nezávislý člen

  Valérie Gandré
  Člen

Výbor pro společenskou odpovědnost

Posláním Výboru pro společenskou odpovědnost je pomoci Dozorčí radě s kontrolou politiky a strategie v oblasti společenské odpovědnosti skupiny Elis.
V rámci těchto pravomocí plní Výbor především tyto úkoly: posuzování závazků a strategie týkající se společenské odpovědnosti firmy, co nejpřesnější předjímání hlavních problémů, rizik a příležitostí týkajících se společenské odpovědnosti ze strany skupiny a vydávání doporučení ohledně politiky a úspěchů skupiny Elis v oblasti společenské odpovědnosti.

 • Členové

  Florence Noblot
  Předsedkyně

  Philippe Delleur
  Nezávislý člen

  Amy Flikerski
  Člen

  Antoine Burel
  Nezávislý člen

Auditoři

PricewaterhouseCoopers Audit

Zastoupený Edouardem Sattlerem

Člen Regionální společnosti statutárních auditorů Versailles

63 rue de Villiers

92200 Neuilly-sur-Seine

Jmenování obnovena na valné hromadě dne 23. května 2019 na dobu šesti finančních let, která vyprší na konci valné hromady, jež finalizuje finanční rok končící 31. prosince 2024.

Mazars 

Zastoupený Franciscem Sanchezem

Člen Regionální společnosti statutárních auditorů Versailles

61 rue Henri Regnault

92400 Courbevoie

Jmenování obnovena na valné hromadě dne 23. května 2019 na dobu šesti finančních let, která vyprší na konci valné hromady, jež finalizuje finanční rok končící 31. prosince 2024.

Buďme v kontaktu

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás

Ozveme se vám co nejdříve.

*Povinná pole

Osobní údaje a informace shromážděné prostřednictvím tohoto formuláře budou elektronicky zpracovány za účelem vyřízení vašeho požadavku a poskytnutí informací o našich službách. Mohou být také použity pro propagaci našich služeb na základě vašich potřeb a pro účely plnění smlouvy. 

Vyplněním formuláře dáváte souhlas se zpracováním poskytnutých údajů za účelem vyřízení vašeho požadavku. 

Pokud se chcete o ochraně osobních údajů dozvědět více, klikněte ZDE